ffm logo7118 Downtown Plaza
Fairmont MN 56031
507-235-9476